Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 17 януари 2020 година – Българска национална телевизия / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. София при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-21/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд София-град

Страни в главното производство

Жалбоподател: Българска национална телевизия

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. София при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициални въпроси

1)    Може ли дейността на обществената телевизия по аудио-визуални медийни услуги към зрителите, при положение че се финансира от държавата под формата на субсидия, като зрителите не заплащат такси за телевизионното излъчване, да се счита като доставка на услуги, извършвана възмездно, съгласно чл. 2, параграф 1, б. „в“ от Директива 2006/112/ЕО1 или не представлява доставка на услуги, извършена възмездно по смисъла на тази разпоредба и не попада в обхвата на посочената Директива?

2)    При отговор, че аудиовизуалните медийни услуги на обществената телевизия към зрителите попадат в обхвата на чл. 2, параграф 1, б. „в“ от Директива 2006/112/ЕО, може ли да се счита, че те са освободени доставки по смисъла на чл. 132 параграф 1, б. „р“ от Директивата, и допустима ли е национална уредба, която освобождава тази дейност само защото за нея обществената телевизия получава плащане от държавния бюджет, без значение дали тази дейност има и търговски характер?

3)    Допуска ли чл. 168 от Директивата 2006/112/ЕО практика ползването на пълен данъчен кредит за покупки да се поставя в зависимост не само от предназначението на покупките (за облагаема дейност или не), а и от начина на финансиране на тези покупки, а именно и от собствени приходи (рекламни услуги и други), и от държавна субсидия, и да се признава право на приспадане на пълен данъчен кредит само за покупките, финансирани със собствени приходи, не и за финансираните с държавна субсидия, като се изисква разграничаването им?

4)    В случай че се приеме, че дейността на обществената телевизия се състои и от облагаеми, и от освободени доставки, предвид смесеното ѝ финансиране, какъв е обхватът на правото на приспадане на данъчен кредит за покупките и какви критерии следва да се прилагат при определянето му?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

OB 2006, L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7