Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španělsko) dne 31. prosince 2019 – Servicio Aragones de la Salud v. LB

(Věc C-942/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Servicio Aragones de la Salud

Žalobkyně v prvním stupni: LB

Předběžné otázky

Musí být ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, která je obsažena v příloze směrnice 1999/70/ES1 , vykládáno v tom smyslu, že právo zaměstnance, který získá práci ve veřejném sektoru, na přiznání určitého služebního postavení na pozici rovněž ve veřejném sektoru, na níž do té doby pracuje, je pracovní podmínkou, v souvislosti se kterou není možné zacházet odlišně se zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou a stálými zaměstnanci?

Musí být ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, která je obsažena v příloze směrnice 1999/70/ES, vykládáno v tom smyslu, že mezi objektivní důvody ospravedlňující odlišné zacházení se zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou a stálými zaměstnanci patří cíl spočívající v zabránění podstatným dysfunkcím a škodám souvisejícím s nestabilitou personálu v tak citlivé oblasti, jako je poskytování zdravotní péče v rámci ústavně zaručeného práva na ochranu zdraví, takže by mohl být důvodem pro neposkytnutí určitého konkrétního pracovního volna těm, kteří získají dočasnou pracovní pozici, avšak již nikoli těm, kteří získají stálou pozici?

Brání ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, která je obsažena v příloze směrnice 1999/70/ES, právní úpravě obsažené v článku 15 RD 365/1995 (královské nařízení č. 365/1995), která práci na pozicích, na kterých má v souladu s jejich povahou pracovat dočasný úředník či dočasný zaměstnanec, vylučuje z možnosti poskytnutí pracovního volna k výkonu služby ve veřejném sektoru, když toto pracovní volno musí být poskytnuto těm, kteří ve veřejném sektoru nově budou pracovat na stálé pracovní pozici, a je pro pracovníka ve veřejném sektoru příznivější než jiná možná služební postavení, o něž by musel požádat, aby mohl nastoupit na novou pracovní pozici, na kterou byl vybrán?

____________

1 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43; Zvl. vyd. 05/03, s. 368).