Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 17 декември 2019 г. — Van Ameyde España S.A./GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Дело C-923/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Van Ameyde España S.A.

Ответник: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 3, последна алинея от Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 1 от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка, във връзка с член 1 от същата директива, тълкуване на национална правна уредба (член 5, алинея 2 от Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor) (Закон за гражданската отговорност и застраховането при използването на моторни превозни средства), според което, в случаи като тези в главното производство, щетите, причинени на полуремаркето, са изключени от покритието на задължителната застраховка на камиона влекач или на тракторната глава, тъй като полуремаркето се приравнява на превозвани вещи в камиона-влекач или в тракторната глава, или дори се приема, че за целите на имуществените вреди полуремаркето образува едно-единствено превозно средство с камиона влекач или с тракторната глава?

____________

1 ОВ L 263, 2009 г., стр. 11.