Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 17. prosince 2019 – Van Ameyde España S.A. v. GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Věc C-923/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Žalovaná a navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: Van Ameyde España S.A.

Žalobkyně: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Předběžná otázka

Brání čl. 3 poslední pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES1 ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění ve spojení s článkem 1 téže směrnice takovému výkladu vnitrostátní právní úpravy [čl. 5 odst. 2 Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (zákon o občanskoprávní odpovědnosti a pojištění z provozu motorových vozidel)], podle kterého jsou v takových případech, jaký nastal ve sporu v původním řízení, škody na návěsu vyloučeny z krytí z povinného pojištění tahače proto, že návěs se považuje za věci přepravované na tahači, nebo také proto, že pro účely věcných škod se má za to, že návěs tvoří spolu s tahačem jediné vozidlo?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 263, s. 11