Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 17 december 2019 – Van Ameyde España S.A. mot GES Seguros y Reaseguros S.A.

(Mål C-923/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i det nationella målet

Klagande: Van Ameyde España S.A.

Motpart: GES Seguros y Reaseguros S.A.

Tolkningsfråga

Utgör artikel 3 sista stycket jämförd med artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG1 av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet hinder för en tolkning av en nationell bestämmelse (artikel 5.2 i lagen om skadeståndsansvar och försäkring för motorfordon) enligt vilken, i ett fall som i det nationella målet, skadorna på påhängsvagnen inte anses omfattas av dragfordonets obligatoriska försäkring, på grund av att påhängsvagnen likställs med egendom som transporteras på dragfordonet, eller på grund av att dragfordonet och påhängsvagnen anses vara ett enda fordon med avseende på sakskadorna?

____________

1 EUT L 263, 2009, s. 11.