Language of document :

Žalba koju je 25. studenoga 2019. podnio NHS, Inc. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 19. rujna 2019. u predmetu T-378/18, NHS protiv EUIPO-a

(predmet C-858/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: NHS, Inc. (zastupnik: P. Olson, advokat)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 6. veljače 2020. odlučio da žalba nije dopuštena i da će društvo NHS, Inc. snositi vlastite troškove.

____________