Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 września 2019 r. w sprawie T-378/18, NHS/EUIPO, wniesione w dniu 25 listopada 2019 r. przez NHS

(Sprawa C-858/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: NHS, Inc. (przedstawiciel: adwokat P. Olson)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i orzekł, że NHS, Inc. pokrywa własne koszty.

____________