Language of document :

2019 m. gruodžio 16 d. Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LH / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Byla C-921/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort ’s Hertogenbosch

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: LH

Atsakovas: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciniai klausimai

1.        Ar Procedūrų direktyvos1 40 straipsnio 2 daliai, atsižvelgiant į Priskyrimo direktyvos2 4 straipsnio 2 dalį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 ir 52 straipsnius, neprieštarauja tai, kad valstybės narės sprendžiančioji institucija nustato, jog originalūs dokumentai niekada negali būti laikomi nauja informacija arba duomenimis, jei neįmanoma įrodyti šių dokumentų autentiškumo? Jei prieštarauja: ar šiuo atveju yra skirtumas, kai teikdamas paskesnį prašymą pareiškėjas pateikia dokumentus arba jų kopijas, kurių šaltinio neįmanoma objektyviai patikrinti?

2.    Ar Procedūrų direktyvos 40 straipsnį, atsižvelgiant į Priskyrimo direktyvos 4 straipsnio 2 dalį, reikia aiškinti taip, kad valstybės narės sprendžiančiajai institucijai leidžiama tikrinant dokumentus ir pripažįstant jų įrodomąją galią juos diferencijuoti pagal tai, ar jie buvo pateikti su pirmu ar su paskesniu prašymu? Ar valstybei narei leidžiama nebevykdyti pareigos bendradarbiauti, kai neįmanoma įrodyti su paskesniu prašymu pateiktų dokumentų autentiškumo?

____________

1     2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013, p. 60).

2     2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).