Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 20. janvārī iesniedza Višje sodišče v Ljubljani (Slovēnija) – ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Podružnica Celje – v stečaju

(Lieta C-25/20)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Višje sodišče v Ljubljani

Pamatlietas puses

Maksātnespējīgā parādniece: ALPINE BAU GMBH, Salzburg – Podružnica Celje – v stečaju

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas Nr. 1346/2000 1 32. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumos, kad galvenās maksātnespējas procedūras likvidators ir iesniedzis prasījumu pieteikumus kādā sekundārā procedūrā, attiecībā uz kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņiem un novēlotas iesniegšanas sekām tiek piemērotas tās valsts tiesību aktos paredzētās tiesību normas, kurā notiek sekundārā procedūra?”

____________

1     Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV Īpašais izdevums latviešu valodā: 19. nodaļa, 1. sējums, 191 – 208. lpp.).