Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 24. ledna 2020 – Syyttäjä v. A

(Věc C-35/20)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Syyttäjä

Odpůrce: A

Předběžné otázky

Brání unijní právo, zejména čl. 4 odst. 1 směrnice 2004/38/ES1 , článek 21 nařízení (ES) č. 562/20062 (Schengenský hraniční kodex) nebo právo občanů EU volně se pohybovat na území Unie použití takového vnitrostátního ustanovení, které osobě (nezávisle na tom, je-li občanem Unie) ukládá pod hrozbou sankce povinnost mít u sebe platný cestovní pas nebo jiný platný cestovní doklad, jestliže se plaví sportovním člunem mezinárodními vodami z jednoho členského státu do jiného, aniž vstoupí na území třetí země?

Brání unijní právo, zejména čl. 5 odst. 1 směrnice 2004/38/ES, článek 21 nařízení (ES) č. 562/2006 (Schengenský hraniční kodex) nebo právo občanů EU volně se pohybovat na území Unie použití takového vnitrostátního ustanovení, které osobě (nezávisle na tom, je-li občanem Unie) ukládá pod hrozbou sankce povinnost mít u sebe platný cestovní pas nebo jiný platný cestovní doklad, jestliže do dotčeného členského státu přicestovala z jiného členského státu sportovním člunem mezinárodními vodami, aniž vstoupí na území třetí země?

V případě, že z unijního práva nevyplývá žádná překážka ve smyslu první a druhé otázky: Je sankce za překročení finské státní hranice bez platného cestovního dokladu, která je ve Finsku obvykle ukládána v denních sazbách, slučitelná se zásadou proporcionality vyplývající z čl. 27 odst. 2 směrnice 2004/38/ES?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1)