Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 11 września 2019 r. w sprawie T-649/18, ruwido austria GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 11 listopada 2019 r. przez ruwido austria GmbH

(Sprawa C-823/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: ruwido austria GmbH (przedstawiciel: A. Ginzburg, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Zarzuty i główne argumenty

Postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

____________