Language of document :

Жалба, подадена на 14 февруари 2020 г. от Yieh United Steel Corp. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 3 декември 2019 г. по дело T-607/15, Yieh United Steel/Комисия

(Дело C-79/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Yieh United Steel Corp. (представител: D. Luff, avocat)

Други страни в производството: Европейска комисия, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да обяви настоящата жалба за допустима и основателна;

да отмени решението на Общия съд на Европейския съюз от 3 декември 2019 г. Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco)/Европейска комисия, T-607/15;

да постанови окончателно решение по делото в съответствие с член 61 от Статута на Съда на Европейския съюз, като уважи исканията на Yusco пред Общия съд и съответно отмени антидъмпинговото мито, наложено на жалбоподателя с Регламент за изпълнение (ЕС) № (EU) 2015/14291 от 26 август 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на студеновалцувани плоски продукти от неръждаеми стомани с произход от Китайската народна република и Тайван („обжалваният регламент“ или „Регламентът за налагане на окончателно мито“), доколкото се отнася до жалбоподателя;

да осъди Комисията и встъпилите страни, освен направените от тях съдебни разноски, да заплатят и всички разноски, направени от жалбоподателя в хода на настоящото производство и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение трябва да бъде отменено на три основания, обобщени по-долу.

Първо, Общият съд нарушил член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Съвета2 от 8 юни 2016 г. („Основният регламент“), като неправилно отказал да приложи тази разпоредба.

Второ, Общият съд нарушил член 2, параграф 5 oт Основния регламент, като не претеглил адекватно интересите на Комисията в контекста на нейното разследване и правото на жалбоподателя да бъдат взети предвид собствените му счетоводни книги.

Трето, Общият съд нарушил член 2, параграф 2 от Основният регламент като неправилно постановил, че за да се изключат продажбите на вътрешния пазар съгласно член 2, параграф 2 oт Основния регламент, не се изисква да се установява конкретно намерение или знание от страна на продавача относно окончателния износ на съответните продукти.

____________

1 ОВ L 224, 2015 г., стр. 10.

2 Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (OB L 176, 2016г., стр. 21).