Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. února 2020 Yieh United Steel Corp. proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 3. prosince 2019 ve věci T-607/15, Yieh United Steel v. Komise

(Věc C-79/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Yieh United Steel Corp. (zástupce: D. Luff, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

rozhodl, že je tento kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný;

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 3. prosince 2019 ve věci Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) v. Evropská komise, T-607/15;

v souladu s článkem 61 Statutu Soudního dvora vydal konečný rozsudek, ve kterém se vyhoví návrhovým žádáním Yusco před Tribunálem, a v důsledku toto zruší antidumpingové clo uložené navrhovatelce na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/14291 ze dne 26. srpna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (dále jen „napadené nařízení“ nebo „nařízení o konečném cle“) v rozsahu, v němž se týká navrhovatelky;

uložil Komisi a vedlejším účastníkům řízení povinnost nést vlastní náklady řízení a nahradit náklady navrhovatelky, které ji vznikly v tomto řízení a v řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že napadený rozsudek je třeba zrušit na základě třech níže uvedených důvodů kasačního opravného prostředku.

Zaprvé Tribunál porušil čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2016/10362 (dále jen „základní nařízení“), když nesprávně ignoroval uplatnění tohoto ustanovení.

Zadruhé Tribunál porušil čl. 2 odst. 5 základního nařízení, když nedostatečně vážil zájmy Komise v kontextu jeho šetření a právo navrhovatelky na posouzení jejích vlastních záznamů.

Zatřetí Tribunál porušil čl. 2 odst. 2 základního nařízení tím, že nesprávně rozhodl, že odmítnutí domácího prodeje podle čl. 2 odst. 2 základního nařízení nevyžaduje konkrétní úmysl nebo znalost na straně prodávajícího, pokud jde o konečný vývoz dotčených výrobků.

____________

1 Úř. věst. 2015, L 224, s. 10.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).