Language of document :

Appel iværksat den 14. februar 2020 af Yieh United Steel Corp. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 3. december 2019 i sag T-607/15, Yieh United Steel mod Kommissionen

(Sag C-79/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Yieh United Steel Corp. (ved avocat D. Luff)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Eurofer, Association Européenne de lʼAcier og AISBL

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling, og appellanten gives medhold.

Den Europæiske Unions Rets dom af 3. december 2019 i sag Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) mod Kommissionen for Den Europæiske Union, T-607/15, ophæves.

I henhold til artikel 61 i statutten for Domstolen træffer Domstolen endelig afgørelse og giver Yusco medhold i de for Retten nedlagte påstande, og følgelig annulleres den antidumpingtold, som appellanten er blevet pålagt i medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1429 1 af 26. august 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan (»den omtvistede forordning« eller »den endelige toldforordning«), for så vidt som den vedrører appellanten.

Kommissionen og intervenienterne tilpligtes, ud over at bære deres egne omkostninger, at betale samtlige appellantens omkostninger i nærværende sag og i sagen ved Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har gjort gældende, at den appellerede dom bør ophæves på baggrund af de tre appelanbringender, som er opsummeret nedenfor.

For det første tilsidesatte Retten artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2016/1036 2 af 8. juni 2016 (»grundforordningen«) ved med urette at afvise at anvende denne bestemmelse.

For det andet tilsidesatte Retten grundforordningens artikel 2, stk. 5, ved ikke at foretage en passende afvejning af Kommissionens interesser i forbindelse med dennes undersøgelse og appellantens ret til at få taget hensyn til sine egne optegnelser.

For det tredje tilsidesatte Retten grundforordningens artikel 2, stk. 2, ved fejlagtigt at fastslå, at afvisningen af et salg på hjemmemarkedet efter grundforordningens artikel 2, stk. 2, ikke kræver, at det afklares, om sælger nærede en bestemt hensigt eller havde en bestemt viden om de pågældende varers endelige bestemmelsessted.

____________

1     EUT 2015, L 224, s. 10.

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8.6.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT 2016, L 176, s. 21).