Language of document :

Valitus, jonka Yieh United Steel Corp. on tehnyt 14.2.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-607/15, Yieh United Steel v. komissio, 3.12.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-79/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Yieh United Steel Corp. (edustaja: D. Luff, avocat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

ottaa tämän valituksen tutkittavaksi ja toteaa sen perustelluksi

kumoaa Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-607/15, Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) v. Euroopan komissio, 3.12.2019 antaman tuomion

Euroopan unionin perussäännön 61 artiklan mukaisesti ratkaisee asian lopullisesti ja hyväksyy Yuscon unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät vaatimukset ja näin ollen kumoaa Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta 26.8.2015 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/14291 (riidanalainen asetus tai lopullista tullia koskeva asetus) valittajalle määrätyn polkumyyntitullin

velvoittaa komission ja väliintulijat korvaamaan omien oikeudenkäyntikulujensa ohella kaikki valittajalle aiheutuneet kulut tässä menettelyssä ja unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että valituksenalainen tuomio on kumottava kolmesta syystä, jotka esitetään tiivistetysti alla.

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin rikkoi 8.6.2016 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2016/10362 2 artiklan 3 kohtaa jättämällä virheellisesti soveltamatta kyseistä säännöstä.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin rikkoi perusasetuksen 2 artiklan 5 kohtaa jättämällä vertailematta asianmukaisesti komission etua sen tutkimuksen yhteydessä valittajan oikeuteen, joka koskee sen omien kirjanpitomerkintöjen huomioimista.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin rikkoi perusasetuksen 2 artiklan 2 kohtaa katsomalla virheellisesti, että perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisen kotimaisen myynnin hylkääminen ei edellytä sen selvittämistä, mikä myyjän erityinen aikomus tai tietämys asianomaisten tavaroiden lopullisesta vientikohteesta on.

____________

1 EUVL 2015, L 224, s. 10.

2 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036 (EUVL 2016, L 176, s. 21).