Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 14. februārī Yieh United Steel Corp. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 3. decembra spriedumu lietā T-607/15 Yieh United Steel/Komisija

(Lieta C-79/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Yieh United Steel Corp. (pārstāvis: D. Luff, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt apelācijas sūdzību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2019. gada 3. decembra spriedumu lietā Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco)/Eiropas Savienības Komisija, T-607/15;

saskaņā ar Tiesas statūtu 61. pantu taisīt galīgo spriedumu, apmierinot Yusco prasījumus Vispārējā tiesā un attiecīgi – atcelt antidempinga maksājumu, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai noteikts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/1429 (2015. gada 26. augusts), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Taivānas izcelsmes plakanu nerūsējošā tērauda auksto velmējumu importam 1 (turpmāk tekstā – “apstrīdētā regula” vai “Galīgā antidempinga maksājuma regula”), ciktāl tā attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju;

piespriest Komisijai un personām, kas iestājušās lietā, segt savus, kā arī atlīdzināt tos tiesāšanās izdevumus, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai radušies šajā tiesvedībā, kā arī tiesvedībai Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka pārsūdzētais spriedums būtu jāatceļ, pamatojoties uz šādi apkopotajiem trim pamatiem.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Padomes Regulas (EK) Nr. 2016/1036 2 (2016. gada 8. jūnijs) (turpmāk tekstā – “Pamatregula”) 2. panta 3. punktu, kļūdaini noliedzot šīs tiesību normas piemērojamību.

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Pamatregulas 2. panta 5. punktu, atbilstoši nelīdzsvarojot Komisijas intereses tās izmeklēšanas kontekstā ar apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesībām uz to, lai tiktu ņemti vērā tās dokumentācija.

Treškārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Pamatregulas 2. panta 2. punktu, kļūdaini nospriežot, ka, lai noraidītu pārdošanu pašmāju tirgū, atbilstoši Pamatregulas 2. panta 2. punktam nav vajadzīgs konstatēt pārdevēja īpašu nodomu vai zināšanas saistībā ar attiecīgo preču galīgo eksportu.

____________

1 OV 2015, L 224, 10. lpp.

2  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV 2016 L 176, 21. lpp.).