Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 3 grudnia 2019 r. w sprawie T-607/15 Yieh United Steel / Komisja wniesione w dniu 14 lutego 2020 r. przez Yieh United Steel Corp.

(Sprawa C-79/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołania: Yieh United Steel Corp. (przedstawiciel: D. Luff, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

stwierdzenie dopuszczalności i zasadności niniejszego odwołania;

uchylenie wyroku Sądu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie T-607/15, Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) / Komisja Europejska;

na podstawie art. 61 statutu Trybunału Sprawiedliwości     wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie, uwzględniając żądania podniesione przez Yusco przed Sądem oraz w konsekwencji, stwierdzenie nieważności cła antydumpingowego nałożonego na wnoszącą odwołanie na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1429 z dnia 26 sierpnia 2015 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu1 („zaskarżonego rozporządzenia” lub „rozporządzenia nakładającego ostateczne cła antydumpingowe”), w zakresie w jakim dotyczy wnoszącej odwołanie;

orzeczenie, że Komisja oraz interwenci zostają obciążeni, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez wnoszącą odwołanie w postępowaniu odwoławczym oraz w postępowaniu przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie twierdzi, że zaskarżony wyrok powinien zostać uchylony w oparciu o następujące trzy zarzuty.

Po pierwsze, Sąd naruszył art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2016/10362 z dnia 8 czerwca 2016 r. („rozporządzenia podstawowego”) błędnie odstępując od zastosowania tego przepisu.

Po drugie, Sąd naruszył art. 2 ust. 5 rozporządzenia podstawowego nie dokonując odpowiedniego wyważenia interesów Komisji w ramach prowadzącego przez nią dochodzenia oraz prawa wnoszącej odwołanie do uwzględnienia jej dokumentów.

Po trzecie, Sąd naruszył art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego orzekając błędnie, że odrzucenie sprzedaży krajowej w oparciu o art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego nie wymaga doszukiwania się zamiaru czy szczególnej wiedzy sprzedawcy co do ostatecznego przeznaczenia produktu objętego postępowaniem.

____________

1 Dz.U. 2015, L 224, s. 10.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, L 176, s. 21).