Language of document :

Överklagande ingett den 14 februari 2020 av Yieh United Steel Corp. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 december 2019 i mål T-607/15, Yieh United Steel mot kommissionen

(Mål C-79/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Yieh United Steel Corp. (ombud: advokaten D. Luff)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

slå fast att överklagandet kan prövas i sak och bifalla detta,

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 3 december 2019 i mål T-607/15, Yieh United Steel Corporation Ltd (Yusco) mot Europeiska kommissionen,

i enlighet med artikel 61 i stadgan för Europeiska unionens domstol, slutligt avgöra målet och bifalla de yrkanden som Yusco framställt vid tribunalen och följaktligen ogiltigförklara den antidumpningstull som klaganden påförts enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/14291 av den 26 augusti 2015 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kallvalsade platta produkter av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan (den angripna förordningen eller den slutgiltiga tullförordningen), i den del den rör sökanden,

förplikta kommissionen och intervenienterna att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens kostnader för överklagandeförfarandet och förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att den överklagade domen ska upphävas på grund av de tre grunder som sammanfattas nedan enligt följande.

För det första, åsidosatte tribunalen artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2016/10362 av den 8 juni 2016 (grundförordningen) genom att felaktigt bortse från tillämpningen av denna bestämmelse.

För det andra, åsidosatte tribunalen artikel 2.5 i grundförordningen genom att inte på ett adekvat sätt väga kommissionens intressen i samband med dess utredning mot klagandets rätt att få sina egna handlingar beaktade.

För det tredje, åsidosatte tribunalen artikel 2.2 i grundförordningen genom att felaktigt konstatera att det vid bortseende av inhemsk försäljning enligt artikel 2.2 i grundförordningen inte krävs att det undersöks om säljaren har en särskild avsikt eller kunskap angående den slutliga destinationen för de berörda produkterna.

____________

1 EUT L 224, 2015, s. 10.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).