Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichts Berlin (Германия), постъпило на 24 декември 2019 г. — Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-938/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Ответник: Bundesrepublik Deutschland

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 2, параграф 1 от Директива 2003/87/EО1 да се тълкува в смисъл, че допуска разпоредба като член 2, параграф 4, изречение 1 от Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 2011 (Закон от 2011 г. за търговията с квоти за емисии на парникови газове), в съответствие с която и спрямо инсталация, получила разрешително съгласно Bundesimmissionsschutzgesetz (Федерален закон за контрол върху емисиите), се прилага системата за търговия с квоти за емисии, доколкото това разрешително се отнася и за спомагателни съоръжения, които не отделят емисии на парникови газове?

Ако отговорът на първия въпрос е положителен:

Следва ли от предвидените в изготвения от Европейската комисия формуляр и зададени на държавите членки критерии за изчисляване на коригираната квота („corrected eligibility ratio“) за топлинна енергия, внасяна от инсталации, за които не се прилага схемата за търговия с квоти за емисии, че същата тази квота следва да се прилага към общата топлинна енергия, произведена в инсталацията, за която се прилага схемата за търговия с емисии, и когато ясно може да се установи, че внасяната топлинна енергия е от един от няколко отделно отчитани топлинни потоци, които могат да бъдат идентифицирани, и/или от вътрешно потребление на топлинна енергия в инсталацията?

Трябва ли член 6, параграф 1, трета алинея от Решение 2011/278/EС2 на Комисията да се тълкува в смисъл, че определящият топлинен процес на подинсталация с топлинен показател, се отнася до отрасъл или подотрасъл, за който в съответствие с Решение 2010/2/ЕС3 на Комисията се счита, че е изложен на значителен риск от изместване на въглеродни емисии, ако тази топлинна енергия се използва за производството на охладителна енергия, а охладителната енергия се потребява от инсталация, за която не се прилага схемата за търговия с квоти за емисии, в отрасъл или подотрасъл, който е изложен на значителен риск от изместване на въглеродни емисии?

Зависи ли приложимостта на член 6, параграф 1, трета алинея от Решение на Комисията 2011/278/ЕС от обстоятелството дали охладителната енергия се произвежда в границите на инсталация, за която се прилага схемата за търговия с квоти за емисии?

____________

1 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ. 2003, L 275, стр. 32; Специално издание, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).

2 Решение 2011/278/EС на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87 (ОВ L 130, 2011 г., стр. 1).

3 Решение 2010/2/EС на Комисията от 24 декември 2009 година за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които сe смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод (ОВ L 12010, стр. 10), отменено с Решение на Комисията 2014/746/ЕС (ОВ L 308, 2014 г., стр. 114)