Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 24. prosince 2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG v. Spolková republika Německo

(Věc C-938/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předběžné otázky

Musí být čl. 2 odst. 1 směrnice 2003/87/ES1 vykládán v tom smyslu, že je s ním slučitelné takové ustanovení, jako je ustanovení § 2 odst. 4 první věty Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen 2011 (zákon o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů z roku 2011), podle nějž musí být zařízení schválené podle Bundes-Immissionsschutzgesetz (spolkový zákon o ochraně proti imisím) zahrnuto do systému obchodování s emisními povolenkami také v rozsahu, v němž toto povolení zahrnuje také vedlejší zařízení, která nejsou zdrojem emisí skleníkových plynů?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Vyplývá z pravidel pro výpočet upraveného podílu („corrected eligibility ratio“) pro teplo dovážené ze zařízení nepodléhajících systému obchodování s emisními povolenkami, které stanovila Evropská komise ve své šabloně a které jsou závazné pro členské státy, že tento podíl musí být použit na celkové teplo vyráběné v zařízení podléhajícím systému obchodování s emisními povolenkami i tehdy, pokud dovážené teplo lze jednoznačně přiřadit jednomu z několika identifikovatelných a samostatně vykazovaných proudů tepla a/nebo interním spotřebám tepla v zařízení?

Musí být čl. 6 odst. 1 třetí pododstavec rozhodnutí Komise 2011/278/EU2 vykládán v tom smyslu, že rozhodující tepelný proces dílčího zařízení pro referenční úroveň tepla spadá do odvětví nebo pododvětví, u něhož se má za to, že mu hrozí značné riziko úniku uhlíku, jak stanoví rozhodnutí 2010/2/EU3 , pokud je toto teplo používáno k výrobě chladu a tento chlad je spotřebováván zařízením nepodléhajícím systému obchodování s emisními povolenkami v odvětví nebo dílčím odvětví, u něhož hrozí značné riziko úniku uhlíku?

Je pro použitelnost čl. 6 odst. 1 třetího pododstavce rozhodnutí Komise 2011/278/EU relevantní, zda k výrobě chladu dochází v rámci hranic zařízení podléhajícího systému obchodování s emisními povolenkami?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. 2003, L 275, s. 32).

2     Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. 2011, L 130, s. 1).

3     Rozhodnutí Komise ze dne 24. prosince 2009, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (Úř. věst. 2010, L 1, s. 10), zrušeno rozhodnutím Komise 2014/746/EU (Úř. věst. 2014, L 308, s. 114).