Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 24.12.2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG v. Saksan valtio

(asia C-938/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Vastaaja: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2003/87/EY1 2 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että sen kanssa on sopusoinnussa kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupasta vuonna 2011 annetun lain (Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen, jäljempänä vuoden 2011 TEHG) 2 §:n 4 momentin ensimmäisen virkkeen kaltainen säännös, jonka mukaan liittovaltion immissiosuojalain (Bundesimmissionsschutzgesetz) mukaisesti hyväksytty laitos kuuluu päästökauppajärjestelmään myös siltä osin kuin kyseinen lupa kattaa myös sivulaitokset, joissa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

ilmeneekö Euroopan komission laatimassa mallissa jäsenvaltioille asetetuista päästökauppajärjestelmään kuulumattomista laitoksista tuotavan lämmön korjatun kiintiön (”corrected eligibility ratio”) laskentaa koskevista ehdoista, että tätä kiintiötä on sovellettava päästökauppajärjestelmään kuuluvassa laitoksessa tuotettavaan kokonaislämpöön myös silloin, kun tuotava lämpö voidaan yksiselitteisesti luokitella kuuluvaksi johonkin useista tunnistettavissa olevista ja erikseen määritetyistä lämpövirroista ja/tai laitoksen sisäiseen lämmönkulutukseen?

Onko komission päätöksen 2011/278/EU2 6 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa tulkittava siten, että lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan kyseessä oleva lämpöprosessi koskee toimialaa tai toimialan osaa, jonka katsotaan olevan altis merkittävälle hiilivuodon riskille, siten kuin tämä määritetään päätöksessä 2010/2/EU,3 jos kyseistä lämpöä käytetään jäähdytyksen tuottamiseen ja jäähdytystä käyttää päästökauppajärjestelmään kuulumaton laitos toimialalla tai toimialan osalla, joka on altis merkittävälle hiilivuodon riskille?

Onko komission päätöksen 2011/278/EU 6 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan sovellettavuuden kannalta merkityksellistä, tuotetaanko jäähdytystä päästökauppajärjestelmään kuuluvan laitoksen rajojen sisällä?

____________

1 Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (EUVL 2003, L 275, s. 32).

2 Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 27.4.2011 annettu komission päätös 2011/278/EU (EUVL 2011, L 130, s. 1).

3 Luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille, 24.12.2009 annettu komission päätös 2010/2/EU (EUVL 2010, L 1, s. 10), joka on kumottu komission päätöksellä 2014/746/EU (EUVL 2014, L 308, s. 114)..