Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. prosinca 2019. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-938/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

Treba li članak 2. stavak 1. Direktive 2003/87/EZ1 tumačiti na način da mu se ne protivi pravilo poput onog iz članka 2. stavka 4. prve rečenice Treibhausgas-Emissionshandelsgesetza iz 2011. prema kojem postrojenje koje ima odobrenje u skladu s Bundesimmissionsschutzgesetzom (Savezni zakon o zaštiti od imisija) podliježe obvezi trgovanja emisijskim jedinicama i ako to odobrenje obuhvaća i pomoćne objekte iz kojih ne proizlaze emisije stakleničkih plinova?

U slučaju potvrdnog odgovora na 1. pitanje:

Proizlazi li iz predloška, koji je izradila Europska komisija i u kojem je predvidjela te državama članicama zadala smjernice za izračunavanje ispravljene kvote („corrected eligibility ratio”) za toplinu preuzetu iz postrojenja koja ne podliježu obvezi trgovanja emisijskim jedinicama, da se ta kvota mora primijeniti na ukupnu toplinu proizvedenu u postrojenjima koji podliježu obvezi trgovanja emisijskim jedinicama čak i ako se preuzeta toplina nedvojbeno može pripisati jednom od više odvojenih toplinskih tokova i/ili internoj potrošnji topline u postrojenju koji se mogu identificirati?

Treba li članak 6. stavak 1. podstavak 3. Odluke Komisije 2011/278/EU2 tumačiti na način da se odgovarajući proces potpostrojenja s referentnom vrijednošću za toplinu odnosi na sektor ili podsektor za koji se u skladu s Odlukom Komisije 2010/2/EU3 smatra da je izložen značajnom riziku od istjecanja ugljika ako se ta toplina koristi za proizvodnju rashladne energije, a rashladnu energiju troši postrojenje koje ne podliježe obvezi trgovanja emisijskim jedinicama u sektoru ili podsektoru koji je izložen značajnom riziku od istjecanja ugljika?

Je li za primjenu članka 6. stavka 1. podstavka 3. Odluke Komisije 2011/278/EU bitna činjenica proizvodi li se rashladna energija unutar granica postrojenja koje podliježe obvezi trgovanja emisijskim jedinicama?

____________

1 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL 2003., L 275, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.)

2 Odluka Komisije od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2011., L 130, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 257.)

3 Odluka Komisije od 24. prosinca 2009. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, popisa sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika (SL 2010., L 1, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 236.), koja je stavljena izvan snage Odlukom Komisije 2014/746/EU (SL 2014., L 308, str. 114.)