Language of document :

A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2019. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-938/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2003/87 irányelv1 2. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal összeegyeztethető a 2011. évi TEHG (Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen – az üvegházhatású gázok kibocsátáskereskedelméről szóló törvény) 2. §-a (4) bekezdésének első mondatához hasonló szabályozás, amely alapján a Bundes-Immissionsschutzgesetz [a szennyezés elleni védelemről szóló német szövetségi törvény] szerint engedélyezett létesítmény annyiban is a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerében való részvételi kötelezettség hatálya alá tartozik, amennyiben az említett engedély olyan mellékberendezésekre is kiterjed, amelyek nem bocsátanak ki üvegházhatású gázokat?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:

A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerében való részvételi kötelezettség hatálya alá nem tartozó létesítményből átvett hőre nézve az következik-e az Európai Bizottság által kidolgozott Template-ben rögzített és a tagállamok számára a korrigált kvóta („corrected eligibility ratio”) kiszámítására előírt iránymutatásokból, hogy az említett kvótát akkor is a kibocsátáskereskedelmi kötelezettség hatálya alá tartozó létesítményben előállított teljes hőmennyiségre kell alkalmazni, ha az átvett hő egyértelműen hozzárendelhető több azonosítható és külön meghatározható hőáram és/vagy létesítményen belüli hőfelhasználás egyikéhez?

Úgy kell-e értelmezni a 2011/278/EU bizottsági határozat2 6. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdését, hogy a hő-referenciaérték szerinti létesítményrész vonatkozó eljárása olyan ágazatot vagy alágazatot szolgál, amely a 2010/2/EU határozatban3 foglaltaknak megfelelően a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának általános megítélés szerint jelentős mértékben ki van téve, ha a szóban forgó hőt hűtési szolgáltatás előállítására használják, és a hűtési szolgáltatást egy a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatban vagy alágazatban működő, a kibocsátáskereskedelmi kötelezettség hatálya alá nem tartozó létesítmény veszi igénybe?

Függ-e a 2011/278/EU bizottsági határozat 6. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazhatósága attól, hogy a hűtési szolgáltatás előállítására a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerében való részvételi kötelezettség hatálya alá tartozó létesítmény határain belül kerül-e sor?

____________

1 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).

2 A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 130., 1. o.).

3 A CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok listájának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról szóló, 2009. december 24-i 2010/2/EU bizottsági határozat (HL 2010. L 1., 10. o.), hatályon kívül helyezte a 2014/746/EU bizottsági határozat (HL 2014. L 308., 114. o.).