Language of document :

2019 m. gruodžio 24 d. Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-938/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG 

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2003/87/EB1 2 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad su ja suderinama tokia norma, kaip antai 2011 m. Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (Įstatymas dėl prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais toliau – TEHG 2011) 2 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys, kuriame nustatyta, kad įrenginiui, kuriam išduotas leidimas pagal Bundesimmissionsschutzgesetz, taip pat taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema tiek, kiek leidimas galioja ir papildomai įrangai, kuri neišmeta šiltnamio efektą sukeliančių dujų?

Jei į pirmąjį klausimą bus atsakyta teigiamai:

Ar iš Europos Komisijos sukurtame šablone numatytų ir valstybėms narėms privalomų nurodymų, kaip apskaičiuoti patikslintąją kvotą („corrected eligibility ratio“) iš įrenginių, kuriems netaikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, importuotai šilumai, matyti, kad ši kvota privalo būti taikoma visai įrenginyje, kuriam taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, pagamintai šilumai ir tada, kai importuotą šilumą galima aiškiai priskirti prie vieno iš kelių lengvai identifikuojamų ir atskirai apskaitomų šilumos srautų ir (arba) prie įrenginio viduje suvartojamos šilumos?

Ar Komisijos sprendimo 2011/278/ES2 6 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą reikia aiškinti taip, kad su šilumos santykiniu taršos rodikliu susijusios įrenginio technologinio proceso dalies procesas, kurio metu pagaminta šiluma, yra skirtas sektoriui ir jo pošakiui, dėl kurio Komisijos sprendimu 2010/2/ES3 yra pripažinta, kad jam būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, jeigu ši šiluma naudojama šalčiui gaminti, o šaltis suvartojamas įrenginyje, kuriam netaikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, sektoriuje ar jo pošakyje, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika?

Ar Komisijos sprendimo 2011/278/ES 6 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos taikymui turi reikšmės tai, ar šalčio gamyba vyksta įrenginio, kuriam taikoma apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, ribose?

____________

1 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003, p. 32; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 631).

2 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL L 130, 2011, p. 1).

3 2009 m. gruodžio 24 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatomas sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas (OL L 1, 2010, p. 10), panaikintas Komisijos sprendimu 2014/746/ES (OL L 308, 2014, p. 114).