Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. decembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Lieta C-938/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2003/87/EK 1 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to ir saderīgs tāds tiesiskais regulējums kā Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 2011 [Likuma par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecību] 2. panta 4. punkta pirmais teikums, saskaņā ar kuru uz iekārtu, kam ir izsniegta atļauja atbilstoši Bundesimmisionsschutzgesetz [Federālajam likumam par aizsardzību pret piesārņotāju emisijām], emisijas kvotu tirdzniecības sistēma attiecas arī tad, ja šajā atļaujā ir ietvertas arī palīgiekārtas, kuras nerada siltumnīcefekta gāzu emisijas?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai no Eiropas Komisijas sagatavotajā veidnē (template) paredzētajām un dalībvalstīm noteiktajām prasībām attiecībā uz siltuma, kas importēts no iekārtām, uz kurām neattiecas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, koriģētās kvotas aprēķināšanu (“corrected eligibility ratio”) izriet, ka iekārtā, uz kuru attiecas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, saražotajam kopējam siltumam šī kvota ir piemērojama arī tad, ja importēto siltumu var nepārprotami attiecināt uz vienu no vairākām identificējamām un atsevišķi uzskaitītām siltuma plūsmām un/vai uz iekārtas iekšējo siltuma patēriņu?

Vai Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 2 6. panta 1. punkta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecīgais siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtas process saistībā ar šo siltumu attiecas uz nozari vai apakšnozari, kas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2010/2/ES 3 ir uzskatāma par tādu, kurā pastāv nopietns oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks, ja šis siltums tiek izmantots aukstuma ražošanai un šo aukstumu patērē iekārta, uz ko neattiecas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, nozarē vai apakšnozarē, kurā pastāv nopietns oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks?

Vai Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 6. panta 1. punkta trešās daļas piemērojamība ir atkarīga no tā, vai aukstuma ražošana notiek iekārtas, uz kuru attiecas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, robežās?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV 2003, L 275, 32. lpp.).

2 Komisijas Lēmums (2011. gada 27. aprīlis ), ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (OV 2011, L 130, 1. lpp.).

3 Komisijas Lēmums (2009. gada 24. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/87/EK nosaka sarakstu ar nozarēm vai apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks (OV 2014, L 308, 114. lpp.).