Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 24. decembra 2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG/Spolková republika Nemecko

(vec C-938/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 ods. 1 smernice 2003/87/ES1 vykladať v tom zmysle, že je s ním v súlade úprava ako v § 2 ods. 4 prvej vete TEHG 2011, podľa ktorej zariadenie povolené podľa Bundesimmissionsschutzgesetz aj v tej miere podlieha systému povinného obchodovania s kvótami, ak toto povolenie zahŕňa aj vedľajšie zariadenia, ktoré neprodukujú emisie skleníkových plynov?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Vyplýva z pokynov pre výpočet upravenej kvóty („corrected eligibility ratio“), ktoré sú stanovené vo formulári vypracovanom Európskou komisiou a určenom členským štátom, pre teplo dovezené zo zariadení, ktoré nepodliehajú systému povinného obchodovania s emisnými kvótami, že táto kvóta sa uplatní aj vtedy na celkové teplo produkované v zariadení, ktoré podlieha systému povinného obchodovania s emisnými kvótami, ak importované teplo je možné jednoznačne priradiť jednému z viacerých identifikovateľných a oddelene zaznamenaných tepelných prietokov a/alebo spotrebe tepla v rámci zariadenia?

Má sa článok 6 ods. 1 pododsek 3 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ2 vykladať v tom zmysle, že príslušný proces podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla sa týka odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa podľa rozhodnutia Komisie 2010/2/EÚ3 považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, ak sa toto teplo použije na výrobu chladu a chlad zo zariadenia, ktoré nepodlieha systému povinného obchodovania s emisnými kvótami, sa spotrebuje v odvetví alebo pododvetví, ktoré čelí vysokému riziku úniku uhlíka?

Záleží pri uplatniteľnosti článku 6 ods. 1 pododseku 3 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ na tom, či k výrobe chladu došlo v rámci priestorov zariadenia, ktoré podlieha systému povinného obchodovania s emisnými kvótami?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 2003, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631.

2 Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 130, 2011, s. 1).

3 Rozhodnutie Komisie 2010/2/EÚ z 24. decembra 2009, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka (Ú. v. EÚ L 1, 2010, s. 10), zrušené rozhodnutím Komisie 2014/746/EÚ (Ú. v. EÚ L 308, 2014, s. 114).