Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 24. decembra 2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-938/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(1) Direktive 2003/87/ES1 razlagati tako, da je z njim združljiva določba, kakršna je tista v členu 2(4), prvi stavek, Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (zakon o trgovanju s pravicami do emisije toplogrednih plinov, Nemčija; TEHG 2011), v skladu s katero za napravo, za katero je bilo dovoljenje izdano v skladu z Bundes-Immissionsschutzgesetz (zvezni zakon o varstvu pred emisijami), velja obveznost trgovanja s pravicami do emisije tudi v delu, v katerem to dovoljenje obsega tudi pomožne naprave, ki ne povzročajo emisij toplogrednih plinov?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali iz meril za izračun popravljene kvote („corrected eligibility ratio“), določenih za države članice v predlogi, ki jo je pripravila Evropska komisija, za toploto, dovedeno iz naprav, za katere ne velja obveznost trgovanja s pravicami do emisije, izhaja, da je treba to kvoto uporabiti za skupno toploto, proizvedeno v napravi, za katero velja obveznost trgovanja s pravicami do emisije, tudi tedaj, če je možno dovedeno toploto jasno pripisati enemu od več določljivih in ločenih toplotnih tokov in/ali internim porabnikom toplote znotraj naprave?

Ali je treba člen 6(1), tretji pododstavek, Sklepa Komisije 2011/278/EU2 razlagati tako, da zadevni proces podnaprave z referenčno vrednostjo za toploto za to toploto služi sektorju ali delu sektorja, ki velja za izpostavljenega visokemu tveganju premestitve emisij CO2, kot je določeno v Sklepu Komisije 2010/2/EU3 , če se ta toplota uporablja za proizvodnjo hladu in se hlad porabi v napravi, za katero ne velja obveznost trgovanja s pravicami do emisije, v sektorju ali delu sektorja, ki je izpostavljen visokemu tveganju premestitve emisij CO2?

Ali je za uporabo člena 6(1), tretji pododstavek, Sklepa Komisije 2011/278/EU bistveno, ali proizvodnja hladu poteka znotraj meja naprave, za katero velja obveznost trgovanja s pravicami do emisije?

____________

1 Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 7, str. 631).

2 Sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2011, L 130, str. 1).

3 Sklep Komisije z dne 24. decembra 2009 o določitvi seznama sektorjev in delov sektorjev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO 2 (UL 2010, L 1, str. 10), razveljavljen s Sklepom Komisije 2014/746/EU (UL 2014, L 308, str. 114).