Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 17 декември 2019 г. — Stichting Waternet/MG

(Дело C-922/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Stichting Waternet

Ответник: MG

Преюдициални въпроси

Следва ли член 9 от Директивата за договорите от разстояние1 и член 27 от Директивата за правата на потребителите2 in във връзка с член 5, параграф 5 от Директивата за нелоялните търговски практики3 и точка 29 от приложение I към последната директива да се тълкуват в смисъл, че е налице непоръчана доставка на питейна вода по смисъла на тези разпоредби, когато търговската практика на доставчика на питейна вода се състои в следното:

(i)    По силата на закона доставчикът на питейна вода а) има изключителна компетентност и задължение за доставката на питейна вода чрез тръби в определената му водоснабдителна зона, както и б) е длъжен да направи оферта на поискалите това лица за присъединяване към мрежата на общественото снабдяване с питейна вода и за доставката на питейна вода;

(ii)    доставчикът на питейна вода запазва връзката на жилището на потребителя с мрежата на общественото снабдяване с питейна вода, както е съществувала преди настаняването на потребителя в жилището, при което тръбите в жилището на потребителя са под налягане и потребителят може чрез активно и съзнателно действие, състоящо се в завъртане на крана на чешма или аналогично на него действие, евентуално да черпи питейна вода, дори и след като е съобщил, че не желае да сключи договор за доставката на питейна вода, и

(iii)    доставчикът на питейна вода фактурира разходите, доколкото с активно и съзнателно действие потребителят действително е черпил питейна вода, като прилаганите тарифи са разходоориентирани, прозрачни и недискриминационни, което се контролира от публичните органи?

Допускат ли член 9 от Директивата за договорите от разстояние и член 27 от Директивата за правата на потребителите във връзка с член 5, параграф 5 от Директивата за нелоялните търговски практики и точка 29 от приложение I към последната директива да се приеме, че между доставчика на питейна вода и потребителя е сключен договор за доставка на питейна вода, когато (i) потребителят знае — както и нидерландският среден потребител — че доставката на питейна вода е свързана с разходи, (ii) при все това потребителят системно ползва питейна вода за дълъг период, (iii) потребителят продължава да ползва вода и след като е получил от доставчика на питейна вода приветствено писмо за добре дошъл, сметки и покани за доброволно изпълнение и (iv) след постановяване на съдебно разрешение за прекратяване на връзката на жилището с мрежата за доставка на питейна вода потребителят заявява, че все пак иска договор с доставчика на питейна вода?

____________

1     Директива 97/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (ОВ L 144, 1997 г., стр. 19; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 4, стр. 160).

2     Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).

3     Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“)Текст от значение за ЕИП. (ОВ L 149, 2005 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260).