Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 17. detsembril 2019 – Stichting Waternet versus MG

(kohtuasi C-922/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Stichting Waternet

Vastustaja kassatsioonimenetluses: MG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 97/7/EÜ1 artiklit 9 ja direktiivi 2011/83/EL2 artiklit 27 tuleb koosmõjus direktiivi 2005/29/EÜ artikli 5 lõikega 5 ja I lisa punktiga 29 tõlgendada nii, et tegemist on vee inertsmüügiga viidatud sätete tähenduses, kui vee-ettevõtja kaubandustava seisneb järgmises:

(i)    vee-ettevõtjal on seaduse alusel a) ainupädevus ja kohustus tagada ühisveevärgi kaudu oma tegevuspiirkonnas varustamine veega, b) kohustus teha asjaomase taotluse esitanud isikutele pakkumus ühisveevärgiga liitumiseks ja nende varustamiseks veega;

(ii)    vee-ettevõtja säilitab tarbija korteri ühendatuse ühisveevärgiga, mis oli olemas enne tarbija elamaasumist korterisse, millest tulenevalt on veetorud tarbija korteris surve all ja tarbija saab pärast aktiivse ja teadliku toimingu tegemist – nimelt keerates lahti veekraani või tehes sellega samaväärse toimingu – vajaduse korral võtta vett, seda ka pärast teatamist, et ta ei soovi sõlmida veevarustuslepingut, ja

(iii)    vee-ettevõtja esitab arve, kuivõrd tarbija on aktiivse ja teadliku toimingu tegemise kaudu vett reaalselt võtnud, kusjuures rakendatud tasumäärad on kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning alluvad avaliku sektori kontrollile?

2.    Kas direktiivi 97/7/EÜ artikkel 9 ja direktiivi 2011/83/EL artikkel 27 koosmõjus direktiivi 2005/29/EÜ3 artikli 5 lõikega 5 ja I lisa punktiga 29 takistavad eeldamast, et vee-ettevõtja ja tarbija vahel on sõlmitud veevarustusleping, kui (i) tarbija – samamoodi nagu Madalmaade keskmine tarbija – teab, et vee tarnimisel tekivad kulud, (ii) sellegipoolest tarbib tarbija vett korrapäraselt pikema aja vältel, (iii) tarbija jätkab vee tarbimist ka siis, kui ta on saanud vee-ettevõtjalt tervituskirja, arved ja meeldetuletused, ja (iv) pärast seda, kui kohus on andnud loa lõpetada korteri varustamine veega, teatab tarbija oma soovist sõlmida vee-ettevõtjaga ikkagi leping?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral (EÜT 1997, L 144, lk 19; ELT eriväljaanne 15/03, lk 319).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT 2011, L 304, lk 64).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT 2005, L 149, lk 22).