Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 17.12.2019 – Stichting Waternet v. MG

(asia C-922/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Stichting Waternet

Vastapuoli: MG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annetun direktiivin1 9 artiklaa ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 27 artiklaa luettuina yhdessä sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin2 5 artiklan 5 kohdan ja saman direktiivin liitteessä I olevan 29 kohdan kanssa tulkittava siten, että kyseessä on näissä säännöksissä tarkoitettu juomaveden toimitus, jota ei ole tilattu, kun vesilaitoksen kaupallinen menettely on seuraavanlainen:

(i)    vesilaitoksella on lain nojalla (a) sille osoitetulla jakelualueella yksinoikeus ja yksinomainen velvollisuus toimittaa juomavettä vesijohtoverkon välityksellä sekä (b) velvollisuus antaa pyynnöstä julkiseen vesijohtoverkkoon liittämistä ja juomaveden toimittamista koskeva tarjous

(ii)    vesilaitos säilyttää kuluttajan asunnon liittymän julkiseen vesijohtoverkkoon sellaisena kuin se oli ennen kuin kuluttaja muutti asuntoon, niin että kuluttajan asunnon vesijohdoissa on paine ja kuluttaja voi siten suoritettuaan aktiivisen ja tietoisen toimen – avattuaan hanan tai suoritettuaan vastaavan toimenpiteen – halutessaan käyttää juomavettä, myös jos hän on ilmoittanut, ettei hän halua tehdä juomaveden toimitussopimusta, ja

(iii)    vesilaitos veloittaa kuluttajalta maksun siltä osin kuin kuluttaja on tosiasiallisesti käyttänyt vettä suorittamalla aktiivisen ja tietoisen toimen, siten että käytettävät taksat kattavat kulut ja ovat selkeitä ja syrjimättömiä, mitä viranomaiset valvovat?

Ovatko kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annetun direktiivin 9 artikla ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin3 27 artikla luettuina yhdessä sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 5 artiklan 5 kohdan ja saman direktiivin liitteessä I olevan 29 kohdan kanssa esteenä sille, että vesilaitoksen ja kuluttajan välille oletetaan syntyneen sopimus juomaveden toimittamisesta, jos (i) kuluttaja, kuten keskivertokuluttaja Alankomaissa, tietää juomaveden toimituksen olevan maksullista, (ii) kuluttaja siitä huolimatta käyttää pitkäaikaisesti ja säännöllisesti juomavettä, (iii) kuluttaja jatkaa juomaveden käyttöä senkin jälkeen, kun hän on saanut vesilaitokselta tervetuliaiskirjeen, laskuja ja maksukehotuksia, ja (iv) kuluttaja ilmoittaa tuomioistuimen annettua luvan asunnon juomavesiliittymän sulkemiseen haluavansa sittenkin tehdä sopimuksen vesilaitoksen kanssa?

____________

1 Kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20.5.1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/7/EY (EYVL 1997, L 144, s. 19).

2 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304, s. 64).

3 Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY(sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL 2005, L 149, s. 22).