Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Stichting Waternet kontra MG

(C-922/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Stichting Waternet

Alperes: MG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv1 5. cikkének (5) bekezdésével és I. mellékletének 29. pontjával összefüggésben a távértékesítésről szóló irányelv2 9. cikkét és a fogyasztók jogairól szóló irányelv3 27. cikkét, hogy ivóvíz e rendelkezések értelmében vett kéretlen szolgáltatásának minősül, ha az ivóvíz-szolgáltató kereskedelmi gyakorlatát a következők jellemzik:

i.    az ivóvíz-szolgáltató jogszabály alapján a) kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a számára kijelölt vízellátási körzetben a vezetékes ivóvízellátás biztosítására, és köteles is erre, valamint b) köteles az ezt kérő személyek számára a közüzemi ivóvízellátásra való csatlakozásra és az ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tenni;

ii.    az ivóvíz-szolgáltató fenntartja a fogyasztó lakásának közüzemi ivóvízellátásra való csatlakozását abban a formában, ahogyan az a fogyasztó lakásba történő beköltözése előtt volt, amelynek folytán a fogyasztó lakásában nyomás alatt vannak a vízvezetékek, és a fogyasztó egy – a vízcsap megnyitásában vagy valamely ehhez hasonló cselekményben megnyilvánuló – tevőleges és tudatos cselekmény elvégzését követően adott esetben ivóvizet vételezhet akár azt követően is, hogy közölte, nem kíván ivóvíz-szolgáltatási szerződést kötni; és

iii.    az ivóvíz-szolgáltató kiszámlázza a költségeket, amennyiben a fogyasztó egy tevőleges és tudatos cselekmény elvégzése révén ténylegesen ivóvizet vételezett, az alkalmazott díjak pedig fedezik a költségeket, átláthatóak és hátrányos megkülönböztetéstől mentesek, amit az állam felügyel?

Ellentétes-e a távértékesítésről szóló irányelv 9. cikkének és a fogyasztók jogairól szóló irányelv 27. cikkének a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével és I. mellékletének 29. pontjával összefüggésben történő értelmezésével az az álláspont, hogy az ivóvíz-szolgáltató és a fogyasztó között ivóvíz-szolgáltatási szerződés jön létre, ha i. a fogyasztó – ahogyan a holland átlagfogyasztó is – tudja, hogy az ivóvíz-szolgáltatás költségekkel jár, ii. a fogyasztó ennek ellenére hosszú időn át rendszeresen ivóvizet fogyaszt, iii. a fogyasztó azt követően is folytatja a vízfogyasztást, hogy az ivóvíz-szolgáltatótól üdvözlőlevelet, számlákat és fizetési felszólításokat kapott, és iv. a fogyasztó, miután a bíróság engedélyezte a lakás ivóvízhálózatról történő lekapcsolását, közli, hogy mégis szerződést kíván kötni az ivóvíz-szolgáltatóval?

____________

1     A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv) (HL 2005. L 149., 22. o.).

2     A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1997. L 144., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 319. o.)

3     A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).