Language of document :

2019 m. gruodžio 17 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Waternet / MG

(Byla C-922/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Stichting Waternet

Kita kasacinio proceso šalis: MG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Nuotolinės prekybos direktyvos1 9 straipsnis ir Vartotojų teisių direktyvos2 27 straipsnis, siejami su Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos3 5 straipsnio 5 dalimi ir I priedo 29 punktu, aiškintini taip, kad geriamasis vanduo tiekiamas be užsakymo, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas, kai geriamojo vandens tiekėjas komercinę veiklą vykdo taip:

i)        geriamojo vandens tiekėjas pagal teisės aktus a) jam priskirtoje tiekimo teritorijoje išimtinai įgaliotas ir įpareigotas tiekti geriamąjį vandenį vandentiekio linijomis, b) privalo prašymą pateikusiems asmenims pateikti pasiūlymą dėl prisijungimo prie viešosios geriamojo vandens tiekimo sistemos ir geriamojo vandens tiekimo;

ii)    geriamojo vandens tiekėjas palieka vartotojo būstą prijungtą prie viešosios geriamojo vandens tiekimo sistemos, kaip buvo prieš į būstą įsikeliant vartotojui, todėl vartotojo būste esančiose vandentiekio linijose yra spaudimas ir vartotojas, atlikęs aktyvų ir sąmoningą veiksmą – atsukęs vandens čiaupą arba atlikęs tam prilygstantį veiksmą, – prireikus gali vartoti vandenį net ir po to, kai pranešė nenorintis sudaryti geriamojo vandens tiekimo sutarties;

iii)    geriamojo vandens tiekėjas išrašo sąskaitą faktūrą už išlaidas, kai vartotojas atlikdamas aktyvų ir sąmoningą veiksmą vandenį iš tikrųjų vartojo, ir taikomi tarifai padengia išlaidas ir yra skaidrūs ir nediskriminaciniai, o tai kontroliuoja valstybė?

2.    Ar pagal Nuotolinės prekybos direktyvos 9 straipsnį ir Vartotojų teisių direktyvos 27 straipsnį, siejamus su Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 5 straipsnio 5 dalimi ir I priedo 29 punktu, draudžiama preziumuoti, kad buvo sudaryta geriamojo vandens tiekėjo ir vartotojo sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo, kai i) vartotojas – kaip ir vidutinis Nyderlandų vartotojas – žino, kad dėl geriamojo vandens tiekimo atsiranda išlaidų, ii) vartotojas, nepaisydamas to, geriamąjį vandenį ilgą laiką sistemingai vartoja, iii) vartotojas vandenį tebevartoja net ir gavęs geriamojo vandens tiekėjo pasveikinimo laišką, sąskaitas faktūras ir įspėjimus, iv) vartotojas, teismui davus leidimą atjungti jo būstą nuo geriamojo vandens tiekimo sistemos, praneša visgi norintis sudaryti sutartį su geriamojo vandens tiekėju?

____________

1 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis (OL L 144, 1997, p. 19; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 319).

2 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011, p. 64).

3 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (OL L 149, 2005, p. 22).