Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 17. decembra 2019 – Stichting Waternet/MG

(Zadeva C-922/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Stichting Waternet

Tožena stranka: MG

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 9 Direktive o prodaji na daljavo1 in člen 27 Direktive o pravicah potrošnikov2 v povezavi s členom 5(5) in točko 29 Priloge I k Direktivi o nepoštenih poslovnih praksah razlagati tako, da gre za nenaročeno dobavo pitne vode v smislu teh določb, če je poslovna praksa podjetja za oskrbo s pitno vodo sestavljena iz naslednjega:

(i) podjetje za oskrbo s pitno vodo je na podlagi zakona (a) znotraj dodeljenega mu območja za oskrbo s pitno vodo izključno pristojno in zavezano zagotavljati pitno vodo preko cevovodov in (b) zavezano vsakomur, ki za to zaprosi, predložiti ponudbo za priključek na javni vodovod in ponudbo za oskrbo s pitno vodo;

(ii) podjetje za oskrbo s pitno vodo ohrani priključek stanovanja potrošnika na javni vodovod, kot je bil, preden se je potrošnik vselil v stanovanje, zaradi česar je v cevovodih v stanovanju potrošnika pritisk, in zaradi česar lahko potrošnik po izvedbi aktivnega in zavednega dejanja – odpiranja pipe ali primerljivega dejanja – če želi, odjema pitno vodo tudi po tem, ko je sporočil, da ne želi skleniti pogodbe o oskrbi s pitno vodo;

(iii) podjetje za oskrbo s pitno vodo zaračuna stroške, če je potrošnik z izvedbo aktivnega in zavednega dejanja dejansko odjemal pitno vodo, pri čemer obračunane tarife pokrivajo stroške, so pregledne in nediskriminatorne ter jih nadzoruje država?

2.    Ali člen 9 Direktive o prodaji na daljavo in člen 27 Direktive o pravicah potrošnikov v povezavi s členom 5(5) in točko 29 Priloge I k Direktivi o nepoštenih poslovnih praksah3 nasprotujejo domnevi, da je med podjetjem za oskrbo s pitno vodo in potrošnikom sklenjena pogodba o oskrbi s pitno vodo, če (i) potrošnik – tako kot povprečni potrošnik na Nizozemskem – ve, da so z oskrbo s pitno vodo povezani stroški, (ii) potrošnik kljub temu daljše obdobje sistematično porablja pitno vodo, (iii) potrošnik tudi po tem, ko je od podjetja za oskrbo s pitno vodo prejel pismo dobrodošlice, račune in opomine, nadaljuje s porabo pitne vode in (iv), potrošnik, potem, ko je bila izdana sodna odobritev za odklop vodovodnega priključka stanovanja, sporoči, da si vendarle želi pogodbo s podjetjem za oskrbo s pitno vodo?

____________

1 Direktiva 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 3, str. 319).

2 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2011, L 304, str. 64).

3 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL 2005, L 149, str. 22).