Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Районен съд - Пазарджик (България) на 29 януари 2020 година – SF / Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив

(Дело C-49/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Районен съд - Пазарджик

Страни в главното производство

Жалбоподател: SF

Ответник: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив

Преюдициални въпроси

Първи въпрос:

Следва ли член 2, параграф 1 от Директива /ЕС/ 2015/8491 , предвид на съображение 6 от нейния преамбюл и член 4 и член 5, да бъде тълкуван в смисъл, че допуска обща национална правна разпоредба, като тази в главното производство - по смисъла на която, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв. - която не се интересува от субекта и от основанието за плащане в брой, като същевременно обхваща всички плащания в брой между физически и юридически лица?

Втори въпрос:

С оглед постигане на целите на директивата, предвид на съображение 59 от нейния преамбюл, следва ли плащанията да бъдат поставени в зависимост единствено от техния размер, без значение от възмездния или безвъзмезден характер на операцията?

Трети въпрос:

Какви са критериите за степен на уязвимост, респ. за висока степен на риск, на сделките?

____________

1 Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП)

OB 2015, L 141, стр. 73