Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad – Pazardzhik (Bulgarien) den 29. januar 2020 – SF mod Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(Sag C-49/20)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Rayonen sad – Pazardzhik

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SF

Sagsøgt: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 1 , sammenholdt med sjette betragtning til direktivet og direktivets artikel 4 og 5, fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en generel national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter betalinger i indlandet på 10 000 bulgarske leva (BGN) eller derover kun må foretages via overførsel eller indbetaling på en betalingskonto, og som i forbindelse med kontantbetalinger ikke sondrer mellem personer og mellem begrundelser, men omfatter alle kontantbetalinger fra fysiske og juridiske personer?

Skal betalingerne med henblik på opfyldelsen af direktivets mål i lyset af 59. betragtning hertil kun afhænge af deres størrelse, uden at der herved tages hensyn til, om transaktionen foretages mod vederlag eller vederlagsfrit?

Hvilke kriterier er afgørende for, om transaktionerne kan give anledning til misbrug, eller om der er en høj risiko herfor?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20.5.2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT 2015, L 141, s. 73).