Language of document :

2020 m. sausio 29 d. Rayonen sad – Pazardzhik (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SF / Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(Byla C-49/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rayonen sad – Pazardzhik

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: SF

Atsakovė: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Prejudiciniai klausimai

Pirmasis klausimas:

Ar Direktyvos (ES) 2015/8491 2 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos 6 konstatuojamąja dalimi bei 4 ir 5 straipsniais, turi būti aiškinama taip, kad pagal ją leidžiama tokia bendrojo pobūdžio nacionalinė nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią 10 000 levų (BGN) ar didesni nacionaliniai mokėjimai gali būti atliekami tik pervedant ar įmokant sumas į mokėjimo sąskaitą ir yra nesvarbu mokėjimų grynaisiais pinigais subjektas ir mokėjimo priežastis, tačiau atsižvelgiama į visus mokėjimus grynaisiais pinigais, atliktus tarp fizinių ir juridinių asmenų?

Antrasis klausimas:

Ar, atsižvelgiant į šios direktyvos 59 konstatuojamąją dalį, norint pasiekti direktyvos tikslus, reikia atsižvelgti tik į mokėjimų dydį, nesiejant to su atlygintinos ar neatlygintinos operacijos pobūdžiu?

Trečiasis klausimas:

Pagal kokius kriterijus įvertinamas sandorių pažeidžiamumo laipsnis ir daroma išvada, kad dėl sandorių gali kilti didelė rizika?

____________

1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015, p. 73).