Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. janvārī iesniedza Rayonen sad – Pazardzhik (Bulgārija) – SF/Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(Lieta C-49/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Rayonen sad – Pazardzhik

Pamatlietas puses

Prasītājs: SF

Atbildētāja: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Prejudiciālie jautājumi

Pirmais jautājums:

Vai Direktīvas (ES) 2015/849 1 2. panta 1. punkts, ņemot vērā tās 6. apsvērumu, kā arī 4. un 5. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāda vispārēja valsts tiesību norma kā pamatlietā aplūkotā, saskaņā ar kuru maksājumi iekšzemē 10 000 levu (BGN) vai lielākā apmērā drīkst tikt veikti tikai ar pārskaitījumu vai iemaksu maksājumu kontā un kurā maksājumi skaidrā naudā nav vis nošķirti atkarībā no personas un pamata, bet ir aptverti visi maksājumi skaidrā naudā starp fiziskām un juridiskām personām?

Otrais jautājums:

Vai Direktīvas mērķu sasniegšanai, ņemot vērā tās 59. apsvērumu, noteicošais ir tikai maksājumu apmērs, un nav nozīmes tam, vai runa ir par atlīdzības vai bezatlīdzības operāciju?

Trešais jautājums:

Pēc kādiem kritērijiem ir nosakāms, vai darījumi ir neaizsargāti un attiecīgi pastāv augsts risks?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV 2015, L 141, 73. lpp.).