Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rayonen sad – Pazardzhik (Bulharsko) 29. januára 2020 – SF/Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(vec C-49/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rayonen sad – Pazardzhik

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: SF

Žalovaný: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Prejudiciálne otázky

Prvá otázka:

Má sa článok 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/8491 s prihliadnutím na odôvodnenie 6, ako aj na články 4 a 5 vykladať v tom zmysle, že bráni všeobecnej vnútroštátnej právnej úprave, akou je sporná úprava v konaní vo veci samej, podľa ktorej možno platby v tuzemsku vo výške 10 000 levov (BGN) a viac vykonať len formou prevodu alebo vkladom na platobný účet a ktorá nerozlišuje osobu, ani dôvod hotovostnej platby, ale platí pre všetky hotovostné platby medzi fyzickými a právnickými osobami?

Druhá otázka:

Treba na účely dosiahnutia cieľa smernice s prihliadnutím na odôvodnenie 59 vychádzať len z rozsahu platieb bez ohľadu na to, či sa jedná o odplatnú alebo bezodplatnú transakciu?

Tretia otázka:

Podľa akých kritérií sa posúdi, či sú transakcie náchylné na zneužitie, resp. či je dané vysoké riziko?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 2015, s. 73).