Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rayonen sad Pazardzhik (Bulgarien) den 29 januari 2020 – SF mot Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

(Mål C-49/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Rayonen sad - Pazardzhik

Parter i det nationella målet

Sökande: SF

Svarande: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2.1 i direktiv (EU) 2015/8491 med beaktande av skäl 6 samt artiklarna 4 och 5 i detta direktiv tolkas så, att den inte utgör hinder för en generell nationell bestämmelse, såsom den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken betalningar på 10 000 BGN eller mer endast får vidtas inom landet genom överföring eller inbetalning på ett betalkonto och som inte tar hänsyn till personen eller grunden för kontantbetalningen och därvid samtidigt är tillämplig på alla betalningar mellan fysiska och juridiska personer?

Ska det i syfte att uppnå målen i direktivet, mot bakgrund av skäl 59 däri, enbart utgås från betalningarnas omfattning, utan hänsyn till huruvida transaktionen är benefik eller onerös?

Vilka kriterier ska ligga till grund för bedömningen av huruvida en transaktion är känslig för missbruk respektive av om det föreligger en förhöjd risk?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, s. 73).