Language of document : ECLI:EU:C:2020:31


 


 Определение на Съда (трети състав) от 21 януари 2020 г. —
MN

(Дело C813/19 PPU)(1)

„Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 6, параграф 1 — Понятие „издаващ съдебен орган“ — Ефективна съдебна защита“

1.      Полицейско сътрудничество — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки — Понятие „издаващ съдебен орган“ по смисъла на член 6, параграф 1 от Рамковото решение — Прокуратура, компетентна да води наказателно преследване срещу лице, заподозряно в извършването на престъпление — Включване — Условия — Независимост при изпълнението на функциите — Обхват

(член 6, параграф 1 от Рамково решение на Съвета 2002/584, изменено с Рамково решение 2009/299)

(вж. т. 35—42 и диспозитива)

2.      Полицейско сътрудничество — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки — Издаване на европейска заповед за арест за целите на наказателното преследване — Правомощие, предоставено на несъдебен орган на държава членка, който участва в наказателното правораздаване в тази държава членка — Спазване на изискванията за ефективна съдебна защита — Задължение да се предвиди съдебен контрол по отношение на условията за издаване на европейската заповед за арест — Обхват

(Рамково решение 2002/584 на Съвета, изменено с Рамково решение 2009/299)

(вж. т. 43—53 и диспозитива)

Диспозитив

1)

Член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки трябва да се тълкува в смисъл, че магистратите от френската прокуратура, поставени под ръководството и контрола на техните висшестоящи началници и подчинени на министъра на правосъдието по силата на приложимите за тях устройствени и организационни правила, попадат в обхвата на понятието „издаващ съдебен орган“ по смисъла на тази разпоредба, при положение че техният статут гарантира независимостта им от изпълнителната власт при издаването на европейската заповед за арест.

2)

Рамково решение 2002/584 трябва да се тълкува в смисъл, че изискванията, присъщи на ефективната съдебна защита, с каквато трябва да разполагат лицата, срещу които се издава европейска заповед за арест за целите на наказателното преследване, са спазени, при положение че според законодателството на издаващата държава членка условията за издаването на тази заповед, и по-конкретно нейната пропорционалност, подлежат на съдебен контрол в тази държава членка.


1 ОВ C 19, 20.1.2020 г.