Language of document : ECLI:EU:C:2020:31


 


 Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 21. januarja 2020 – MN

(Zadeva C-813/19 PPU)(1)

„Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Člen 99 Poslovnika Sodišča– Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 6(1) – Pojem ,odreditveni pravosodni organ‘– Učinkovito sodno varstvo“

1.      Policijsko sodelovanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami – Pojem „odreditveni pravosodni organ“ v smislu člena 6(1) Okvirnega sklepa – Državno tožilstvo, ki je pristojno za kazenski pregon osebe, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja – Vključitev – Pogoji – Neodvisnost pri opravljanju nalog – Obseg

(Okvirni sklep Sveta 2002/584, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom 2009/299, člen 6(1))

(Glej točke od 35 do 42 in izrek.)

2.      Policijsko sodelovanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami – Izdaja evropskega naloga za prijetje zaradi kazenskega pregona – Pristojnost nesodnega organa države članice, ki sodeluje pri izvajanju sodne oblasti v kazenskih zadevah v tej državi članici – Spoštovanje zahtev učinkovitega sodnega varstva – Obveznost določitve sodnega nadzora nad pogoji za izdajo evropskega naloga za prijetje – Obseg

(Okvirni sklep Sveta 2002/584, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom 2009/299)

(Glej točke od 43 do 53 in izrek.)

Izrek

1.

Člen 6(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami je treba razlagati tako, da francoski državni tožilci, ki so v skladu s statusnimi in organizacijskimi pravili, ki veljajo zanje, pod vodstvom in nadzorom hierarhično nadrejenih oseb ter pod nadzorom ministra za pravosodje, spadajo pod pojem „odreditveni pravosodni organ“ v smislu te določbe, če jim njihov status podeljuje jamstvo neodvisnosti, zlasti v razmerju do izvršilne veje oblasti, v okviru izdaje evropskega naloga za prijetje.

2.

Okvirni sklep 2002/584 je treba razlagati tako, da so zahteve učinkovitega sodnega varstva, do katerega mora biti upravičena oseba, za katero je izdan evropski nalog za prijetje zaradi kazenskega pregona, izpolnjene, če so v skladu z zakonodajo odreditvene države članice pogoji za izdajo tega naloga in zlasti sorazmernost te izdaje predmet sodnega nadzora v tej državi članici.


1 UL C 19, 20.1.2020.