Language of document : ECLI:EU:C:2020:31


 


 Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 21 januari 2020 –
MN

(mål C813/19 PPU)(1)

”Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Straffrättsligt samarbete – Europeisk arresteringsorder – Rambeslut 2002/584/RIF – Artikel 6.1 – Begreppet utfärdande rättslig myndighet – Effektivt domstolsskydd”

1.      Polissamarbete – Straffrättsligt samarbete – Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna – Begreppet utfärdande rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.1 i rambeslutet – Behörig åklagare att lagföra en person som är misstänkt för ett brott – Omfattas – Villkor – Oberoende utövande av uppgifterna – Räckvidd

(Rådets rambeslut 2002/584, i dess lydelse enligt rambeslut 2009/299, artikel 6.1)

(se punkterna 35–42 samt slutet)

2.      Polissamarbete – Straffrättsligt samarbete – Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna – Utfärdande av en europeisk arresteringsorder för lagföring – Behörighet har tilldelats en icke-rättslig myndighet i en medlemsstat, som deltar i straffrättsliga förfaranden i den medlemsstaten – Iakttagande av kraven på ett effektivt domstolsskydd – Skyldighet att föreskriva domstolskontroll av villkoren för utfärdande av den europeiska arresteringsordern – Räckvidd

(Rådets rambeslut 2002/584, i dess lydelse enligt rambeslut 2009/299)

(se punkterna 43–53 samt slutet)

Avgörande

1)

Artikel 6.1 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna ska tolkas så, att begreppet utfärdande rättslig myndighet, i den mening som avses i den bestämmelsen, innefattar franska åklagare – vilka leds och kontrolleras av sina överordnade i organisationen och är underordnade justitieministern enligt de föreskrifter om tjänstgöringen och organisationen som de omfattas av – eftersom deras tjänsteställning garanterar deras oberoende, bland annat gentemot den verkställande makten, vid utfärdandet av europeiska arresteringsorder.

2)

Rambeslut 2002/584 ska tolkas så, att de inneboende kraven på ett effektivt domstolsskydd för en person mot vilken utfärdas en europeisk arresteringsorder för lagföring är uppfyllda när villkoren för utfärdande, särskilt åtgärdens proportionalitet, enligt lagstiftningen i den utfärdande medlemsstaten är underkastad domstolskontroll i den medlemsstaten.


1 EUT C 19, 20.1.2020.