Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Španělsko) dne 25. ledna 2020 – Řízení vedené proti VL

(Věc C-36/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: VL

Odpůrce: Ministerio Fiscal

Předběžné otázky

Článek 6 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 2013/32/EU1 upravuje případ, kdy jsou žádosti o mezinárodní ochranu učiněny u jiných orgánů, které nejsou podle vnitrostátního práva příslušné k jejich registraci, přičemž v takovém případě členské státy zajistí, aby byla registrace provedena do šesti pracovních dnů od učinění žádosti.

Je třeba vykládat toto ustanovení v tom smyslu, že lze považovat vyšetřující soudce, kteří jsou příslušní rozhodovat o zajištění cizinců v souladu se španělským právem, za „jiné orgány“, které sice nejsou příslušné k registraci žádostí o mezinárodní ochranu, avšak žadatelé před nimi mohou projevit vůli takovou žádost podat?

Pokud je vyšetřující soudce považován za jeden z těchto orgánů, musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 2013/32/EU vykládán v tom smyslu, že tento soudce musí informovat žadatele o tom, kde a jak může podat žádost o mezinárodní ochranu, a v případě podání žádosti musí jí postoupit orgánu příslušnému podle vnitrostátního práva k registraci a vyřízení žádosti o mezinárodní ochranu, a příslušnému správnímu orgánu, aby byl žadateli přiznán nárok na přijímací opatření upravená v článku 17 směrnice 2013/33/EU2 ?

Je třeba vykládat článek 26 směrnice 2013/32/EU a článek 8 směrnice 2013/33/EU v tom smyslu, že státního příslušníka třetí země nelze zadržet, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v čl. 8 odst. 3 směrnice 2013/33/EU, neboť žadatel je od okamžiku, kdy provede uvedené prohlášení před vyšetřujícím soudcem, chráněn zásadou zákazu vyhoštění nebo vrácení?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, s. 60).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013 , kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, s. 96).