Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Spanien) den 25. januar 2020 – VL

(Sag C-36/20 PPU)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana

Parter i hovedsagen

VL

Den anden part: Ministerio Fiscal

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2013/32/EU 1 , hvori det fastsættes, at såfremt ansøgningen om international beskyttelse indgives til andre myndigheder, som ikke er kompetente til at registrere dem i henhold til national ret, sikrer medlemsstaterne, at registreringen sker senest seks arbejdsdage efter, at ansøgningen er indgivet, fortolkes således, at forundersøgelsesdommere, der er kompetente til at træffe afgørelse om frihedsberøvelse af udlændinge i henhold til national spansk lovgivning, skal anses for en af de nævnte »andre myndigheder«, som ikke er kompetente til at registrere en ansøgning om international beskyttelse, men som ansøgere kan tilkendegive deres hensigt om at indgive en sådan ansøgning over for?

Hvis den anses for at være en af de nævnte myndigheder, skal artikel 6, stk. 1, i direktiv 2013/32/EU da fortolkes således, at en forundersøgelsesdommer skal meddele ansøgerne, hvor og hvordan en ansøgning om international beskyttelse kan indgives, og at de, såfremt de indgiver en ansøgning, skal underrette det kompetente organ i henhold til national lovgivning med henblik på registrering og behandling af en ansøgning om international beskyttelse og den kompetente administrative myndighed med henblik på at sikre ansøgeren de modtagelsesforanstaltninger, som er indeholdt i artikel 17 i direktiv 2013/33/EU?

Skal artikel 26 i direktiv 2013/32/EU og artikel 8 i direktiv 2013/33/EU 2 fortolkes således, at der ikke er grundlag for frihedsberøvelse af en tredjelandsstatsborger, medmindre betingelserne i artikel 8, stk. 3 i direktiv 2013/33/EU er opfyldt, idet ansøgeren er beskyttet af princippet om non-refoulement, fra det tidspunkt, hvor denne fremsætter den nævnte tilkendegivelse til en forundersøgelsesdommer?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26.6.2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 60).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26.6.2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 96).