Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Hispaania) 25. jaanuaril 2020 – VL-i suhtes algatatud menetlus

(kohtuasi C-36/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana

Menetlus, mis on algatatud järgmise isiku suhtes:

VL

Teine menetlusosaline: Ministerio Fiscal

Eelotsuse küsimused

1.    Direktiivi 2013/32/EL1 artikli 6 lõike 1 teises lõigus on ette nähtud olukord, kus rahvusvahelise kaitse taotlus esitatakse muudele asutustele, kes ei ole pädevad seda vastavalt oma riigisisesele õigusele registreerima, millisel juhul tagavad liikmesriigid, et registreerimine toimub hiljemalt kuue tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Kas seda tuleb tõlgendada nii, et eeluurimiskohtunikke, kes on pädevad otsustama, kas välismaalast tuleb vastavalt Hispaania riigisisesele õigusele kinni pidada või mitte, tuleb käsitada ühena nendest „muudest asutustest“, kes ei ole küll pädevad rahvusvahelise kaitse taotlust registreerima, kuid kellele võivad taotlejad avaldada soovi seda taotlust esitada?

2.    Kui eeluurimiskohtunikku käsitatakse ühena nendest asutustest, siis kas direktiivi 2013/32/EL artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et eeluurimiskohtunik peab taotlejale teatama, kuhu ja kuidas saab rahvusvahelise kaitse taotlust esitada, ning taotluse esitamise korral peab selle edastama asutusele, kes on vastavalt riigisisesele seadusele pädev rahvusvahelise kaitse taotlust registreerima ja menetlema, ja pädevale haldusasutusele, selleks et taotlejale tagataks direktiivi 2013/33/EL2 artiklis 17 nimetatud vastuvõtumeetmed?

3.    Kas direktiivi 2013/32/EL artiklit 26 ja direktiivi 2013/33/EL artiklit 8 tuleb tõlgendada nii, et kolmanda riigi kodanikku ei tohi kinni pidada, välja arvatud juhul, kui direktiivi 2013/33/EL artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded on täidetud, kuna taotlejat kaitseb alates hetkest, kui ta teeb selle avalduse eeluurimiskohtus, tagasisaatmise lubamatuse põhimõte?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT 2013, L 180, lk 60).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT 2013, L 180, lk 96).