Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Instrucción n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana (Espanja) on esittänyt 25.1.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on VL

(asia C-36/20 PPU)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Instrucción n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

VL

Muu osapuoli: Ministerio Fiscal

Ennakkoratkaisukysymykset

Direktiivin 2013/32/EU1 6 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään tilanteesta, jossa kansainvälistä suojelua koskeva hakemus tehdään muille viranomaisille, jotka eivät kansallisen lainsäädännön mukaan ole toimivaltaisia rekisteröimään niitä, ja jossa jäsenvaltion on varmistettava, että rekisteröinti tapahtuu kuuden työpäivän kuluessa hakemuksen tekemisestä.

Onko tätä tulkittava siten, että tutkintatuomareiden katsotaan olevan toimivaltaisia ratkaisemaan ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva kysymys Espanjan kansallisen lain mukaisesti yhtenä näistä ”muista viranomaisista”, joiden käsittelyssä hakijat voivat ilmaista tahtonsa tehdä hakemus, vaikka ne eivät ole toimivaltaisia rekisteröimään tällaista hakemusta?

Jos tutkintatuomaria pidetään tällaisena viranomaisena, onko direktiivin 2013/32/EU 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että hänen on ilmoitettava hakijoille, missä ja miten kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset on tehtävä, ja että hakemus on toimitettava toimivaltaiselle elimelle kansallisen lain mukaisesti rekisteröitäväksi ja kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyä varten sekä toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle, jotta hakijalle myönnetään direktiivin 2013/33/EU2 17 artiklassa tarkoitetut vastaanottotoimenpiteet?

Onko direktiivin 2013/32/EU 26 artiklaa ja direktiivin 2013/33/EU 8 artiklaa tulkittava siten, että kolmannen valtion kansalaisen ottaminen säilöön on mahdollista vain direktiivin 2013/33/EU 8 artiklan 3 kohdan edellytysten täyttyessä, koska hakijaa suojelee luovuttamiskiellon periaate siitä lähtien, kun hän tekee kyseisen ilmoituksen tutkintatuomarin käsittelyssä?

____________

1 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 60).

2 Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/33/EU (EUVL 2013, L 180, s. 96).