Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 3 януари 2020 г. — B

(Дело C-1/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: B

Ответник: Finanzamt Wien

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 132, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 да се тълкува в смисъл, че доставката на услуги, извършени от адвокат в качеството му на назначен от съда настойник или попечител — доколкото не се касае за типични адвокатски услуги — е освободена от ДДС?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.