Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 3. ledna 2020 – B

(Věc C-1/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: B

Žalovaný orgán: Finanzamt Wien

Předběžná otázka

Musí být čl. 132 odst. 1 písm. g) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 vykládán v tom smyslu, že služby, které advokát poskytuje jako soudem ustanovený opatrovník – nejedná-li se o typické advokátní služby –, jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.