Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 3. januar 2020 – B

(Sag C-1/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: B

Sagsøgt myndighed: Finanzamt Wien

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 132, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at en advokats tjenesteydelser, som denne yder som værge beskikket af retten, er fritaget for moms, såfremt der ikke er tale om typiske advokatydelser?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.