Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 3 januari 2020 – B

(Zaak C-1/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker tot Revision: B

Verwerende instantie: Finanzamt Wien

Prejudiciële vraag

Moet artikel 132, lid 1, onder g), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde1 aldus worden uitgelegd dat de diensten die worden verricht door een advocaat in diens hoedanigheid van door een rechter benoemd curator, zijn vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde, voor zover het gaat om andere dan voor een advocaat kenmerkende handelingen?

____________

1 PB 2006, L 347, blz. 1.